Izsludināta 02.08.2023., notiks 27.09.2023. plkst.10.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Septembris

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Balvu ielā 43, Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3815 001 0056, kas sastāv no kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056, platībā 3481 m2, un uz tā esošajām trim būvēm: dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 001, platībā – 61,50 m2, klēts ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 005, platībā – 8,50 m2 un kambara ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0056 006.

  • Izsoles sākumcena - EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.septembrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 25.septembrim plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 27.septembrī plkst.10.00.