Izsludināta 04.04.2024., notiks 24.05.2024. plkst. 10.40
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3858 900 0155, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 65,3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001 003), un kopīpašuma  6530/145450 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0480 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3858 006 0766) atbilstoši domājamām daļām 0,0144 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 4100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 410,00 (četri simti desmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 24.maijā plkst.10.40.