Izsludināta 30.08.2023., notiks 27.10. plkst. 11.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Oktobris

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Grovmola”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3870 005 0005, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0066, 7,01 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.oktobrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 25.oktobrim plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 27.oktobrī plkst.11.00.