Izsludināta 04.04.2024., notiks 24.05.2024. plkst. 10.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3882 005 0004, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0077, 1,27 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 500,00 (pieci simti euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 24.maijā plkst.10.20.