Izsludināta 04.04.2024., notiks 24.05.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3894 002 0170, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0166, 0,8765 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 2080,00 (divi tūkstoši astoņdesmit euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 208,00 (divi simti astoņi euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 24.maijā plkst.10.00.