Izsludināta 29.05.2024., notiks 31.07.2024. plkst. 11.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, nekustamo īpašumu “Lazdiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3870 005 0186, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0186, 2,8 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 9320,00 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 932,00 (deviņi simti trīsdesmit divi euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 31.jūlijā plkst.11.20