Izsludināta 04.04.2024., notiks 24.05.2024. plkst. 11.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, nekustamo īpašumu “Sala”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3866 002 0128, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3866 002 0138, 1,02 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 22.maijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 220,00 (divi simti divdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 24.maijā plkst.11.00.