Izsludināta 29.05.2024., notiks 31.07.2024. plkst. 10.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Verpuļeva 481”, Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3846 005 0844, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0477, 0,0754 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 1390,00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 139,00 (viens simts trīsdesmit deviņi euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 31.jūlijā plkst.10.20.