Izglītība Nometnes
Izsludināts nometņu projektu konkurss

Pašvaldība izsludina Balvu novada nometņu projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un  jauniešu nometnēm” konkursu.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometnes dalībnieku mērķgrupa – Latvijā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši un Latvijas skolēni no 1. līdz 12.klasei, bet ne vecāki par 18 gadiem.

Pusei nometnes dalībnieku ir jābūt bērniem un jauniešiem no Ukrainas, otrai pusei – bērniem un jauniešiem no Balvu novada pašvaldības.

Nometņu īstenošanas laiks – līdz 2023.gada 1.novembrim, prioritāri - no 31.07.2023. līdz 31.08.2023. un no 23.10.2023. līdz  27.10.2023.

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt gan dienas, gan diennakts nometnēm. Finansējums par vienu dalībnieku nometnē – 50 eiro dienas nometnē un 70 eiro diennakts nometnē. Viens pretendents var organizēt vairākas nometnes.

Konkursa pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2023.gada 21.jūlija plkst.16.00.

Pretendents konkursa pieteikumu iesniedz:

  • klātienē Balvu novada Izglītības pārvaldē Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, izmantojot Izglītības pārvaldes oficiālo e-adresi;
  • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi izglparvalde@balvi.lv

Ja pieteikums tiek iesniegts klātienē, tad uz slēgtas aploksnes jābūt norādei “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, papildus uz aploksnes norādot Pretendenta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu.