Pašvaldība
Aktuālā tēma – nākamā gada budžets

Lai pārrunātu aktualitātes, 5.decembrī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Balvu novada domes un pašvaldības vadība tikās ar Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem. Aktuālā tēma – nākamā gada budžets. To savā uzrunā arī akcentēja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, atgādinot, ka šonedēļ valdība plāno pieņemt valsts budžetu, un tad tikai varēsim runāt par pašvaldības budžetu, kas pēc jaunajiem noteikumiem pašvaldībai jāpieņem kārtējā domes sēdē divu mēnešu laikā kopš valdība to ir pieņēmusi, tas ir, Balvu novada 25.janvāra domes sēdē. Bet jau tagad ir skaidrs, ka visiem kopā būs jādomā, kā efektīvāk sakārtot pašvaldības darbu.

Arī Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, pieskaroties šim jautājumam, vēlreiz atgādināja, ka, lai arī pašvaldības nākamā gada budžets provizoriski būs lielāks, tomēr arī izdevumi būs lielāki. Tā pati minimālās algas pacelšana. Visām iestādēm būs jākoncentrē resursi, jādomā jauni risinājumi, kā taupīt līdzekļus, uzsverot sadarbību starp iestādēm.

Daina vēlreiz aicināja iestāžu vadītājus sekot līdz aktuālajiem saistošajiem noteikumiem, tie visi ir atrodami www.balvi.lv un www.likumi.lv. Ar 1.decembri spēkā stājās saistošie noteikumi Nr.20/2023  “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā”, kuru mērķis ir noteikt kārtību un apmēru, kādā  Balvu novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuru faktiskā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības (1. – 9.klase) un vispārējās vidējās izglītības (klātienes 10. – 12.klase) iestādēs.

Runājot par plānotajiem darbiem, izpilddirektore pastāstīja, ka tiek strādāts pie daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un īres maksas palielināšanas, ka pašvaldība ir iesniegusi projektus par elektroautobusa iegādi un Balvu muižas un ezera krastmalas attīstību, sagatavošanā ir dzīvokļu remontu projekts sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Noslēdzies ir līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss, kurā kopā ir iesniegtas 17 idejas, kuras tuvākajā laikā vērtēs Konkursa komisija, un tālāk balsošanai virzīs tos projektus, kuri atbildīs konkursa nolikumam. Balsot par projektiem varēs elektroniski aplikācijā lemejs.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem, divas  kalendārās nedēļas, par ko tiks paziņots aplikācijā lemejs.lv un tīmekļvietnē www.balvi.lv

Aktuāli šomēnes būs arī pirmās iedzīvotāju padomju vēlēšanas Susāju, Briežuciema, Krišjāņu, Vecumu, Baltinavas pagastos un Viļakas pilsētā. Jaunajā gadā padomes vēlēs vēl Rugājos un Lazdukalnā. Aicināja būt aktīviem pagastu un Viļakas pilsētas iedzīvotājiem, jo vēlēšanas var notikt, ja tajās piedalās 5% no pagastā vai pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. Šajās kopsapulcēs iedzīvotāji var izvirzīt arī savus kandidātus.

Vēl Daina Tutiņa informēja, ka 2024. gada sākumā Latvijā tiks ieviesta bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēma. Balvu novadā Balvos un Viļakā šķirošana būs obligāta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem, blakus jau esošajiem konteineriem pievienosies brūnais – bioloģisko atkritumu konteiners. Privātmāju īpašniekiem būs iespēja izvēlēties izmantot bioloģisko atkritumu konteineru vai pašiem īstenot bioloģisko atkritumu kompostēšanu sava īpašuma teritorijā, bet atbiloši jaunajiem noteikumiem tiks veidots mājkompostētāju reģistrs. Bioloģisko atkritumu šķirošana no nākamā gada ir obligāta ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Pacentīsimies to kopā ieviest kā ērtu veidu samazinot savu ietekmi uz vidi un samazinot arī savus maksājumus.

Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja Olga Siņica iestādes aicināja sekot līdzi saviem budžetiem, to izpildei, uzteicot tās pašvaldības iestādes, kuras atbildīgi izturas pret savas iestādes finansēm, kā arī sekot līdzi un laicīgi grāmatvedībai iesniegt rēķinus, paskatoties arī Lietvarī, vai visi rēķini ir nonākuši līdz grāmatvedības sistēmai. Vēl Olga pastāstīja, ka ir sākusies inventarizācija, un lai iestādes rūpīgi pārskata savus inventarizācijas sarakstus.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs pastāstīja iestāžu vadītājiem par pieejamajiem Covid testiem un Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Iluta Jaunžeikare iepazīstināja ar anketēšanas rezultātiem par informatīvo izdevumu “Balvu Novada Ziņas”, aicinot iestādes ziņot par to, kas notiek viņu iestādēs, jo informatīvā izdevuma lasītājs to vairākkārt ir atzīmējis anketās.

Paldies Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktorei Birutai Vizulei par viesmīlīgo uzņemšanu un skolas audzēknei Ievai par muzikālo sveicienu! “Lai redzam labo, lai vairojam labo, lai protam pasmaidīt un uzsmaidīt viens otram, mazāk kritizēt!” šajā pirmssvētku laikā vēlēja Biruta Vizule.

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv