Izglītība
Klase

2023.gada 26.janvārī Balvu novada domes sēdē tika apstiprināta Balvu novada izglītības attīstības stratēģija 2022. – 2027.gadam (prot. Nr.1, 8.&).

Balvu novada izglītības attīstības stratēģija 2022.-2027.gadam ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments, kas nosaka mērķus, uzdevumus un rīcības plānu izglītības nozares attīstībai Balvu novadā, kā arī stratēģijas ieviešanas indikatorus un uzraudzības sistēmu.

Stratēģija ir pamats Balvu novada pašvaldības rīcības, investīciju u.c. resursu koordinētai un mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai izglītības nozarē.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, kā arī noteikt Balvu novada specifiskās attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības izglītības nozarē. Stratēģijā analizētie izglītības pakalpojumi ietver vispārējās pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību, profesionālo, profesionālās ievirzes, interešu izglītību un mūžizglītību.

Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā  nacionālas un novada nozīmes attīstības plānošanas dokumenti, kā arī aktuālās un plānotās izmaiņas izglītības nozarē.

Skatīt zemāk: