Iedzīvotājiem Pašvaldība
Apstiprina pagastu apvienību pārvalžu vadītājus

Ar 1.jūliju darbu uzsāks četras pagastu apvienību pārvaldes, kā to paredz 2024.gada 22.februāra Balvu novada domes lēmums, kā arī Balvu novada domes 2024.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2024 „Par Balvu novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” Paskaidrojuma rakstā par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu norādītais, ka, lai sasniegtu pašvaldības ieplānotos mērķus, 2024.gadā nepieciešams veikt strukturālās izmaiņas, pārskatot pašvaldības nodarbināto skaitu.

Visas minētās izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu administratīvo vienību skaitu, un, kā, ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus, nodrošināt katram novada iedzīvotājam pakalpojumu pieejamību. Arī ar 1.jūliju visos pagastu centros iedzīvotāji varēs vērsties ar sev interesējošiem jautājumiem, veikt rēķinu apmaksu, uzrakstīt iesniegumu vai saņemt kādu citu pakalpojumu, mainīsies tikai pārvaldes veids.

1.jūlijā darbu uzsāks:

  • Balvu apvienības pārvalde, kurā ietilps Balvu pilsēta, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts un Vīksnas pagasts. Pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts.
  • Viļakas apvienības pārvalde, kurā ietilps Viļakas pilsēta, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts un Žīguru pagasts. Pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks.
  • Baltinavas apvienības pārvalde, kurā ietilps Baltinavas pagasts, Briežuciema pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts un Vectilžas pagasts. Pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore.
  • Rugāju apvienības pārvalde, kurā ietilps Rugāju pagasts, Bērzpils pagasts, Lazdukalna pagasts un Krišjāņu pagasts. Pārvaldi vadīs Arnita Kļaviņa.

Balvu novadā  pašlaik darbojas  10 Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) (Balvos, Viļakā, Balvu pagastā, Baltinavas pagastā, Bērzkalnes pagastā, Lazdukalna pagastā, Rugāju pagastā, Šķilbēnu pagastā, Tilžas pagastā, Žīguru pagastā), un pašvaldība plāno atvērt vēl vismaz trīs VPVKAC novada pagastos, lai iedzīvotājiem vienviet būtu pieejami pašvaldības un valsts pakalpojumi.