Komiteju sēžu darba kārtība
Ārkārtas komiteju sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 4.oktobrī (trešdien) plkst.15.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos (3.stāva, sēžu zālē). 

Darba kārtība:

  1. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2023 “Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu. (Ziņo: Inese Circene, Ieva Sīle)
  2. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. (Ziņo: Inese Circene, Ieva Sīle)
  3. Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. (Ziņo: Inese Circene, Ieva Sīle)
  4. Par pašvaldības finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim. (Ziņo: Inese Circene, Ieva Sīle)
  5. Par finansējuma piešķiršanu operatīvā līzingā ņemto automašīnu atlikušās vērtības segšanai. (Ziņo: O.Siņica)
  6. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 2I, Balvos, Balvu novadā nodošanu bez atlīdzības  īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā. (Ziņo: Gunta Raibekaze)