Komiteju sēžu darba kārtība
Komiteju sēžu darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 16.augustā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma "Kapusala" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0014 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma "Hortenzijas" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0027 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma "Kapuleja" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0054. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par nekustamā īpašuma "Krūmi", ar kadastra numuru 3864 004 0246, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0246, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par nekustamā īpašuma "Kāpslīši" Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 6. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 7. Par nosaukuma "Raicenes mežs" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. (ziņo Ginta Zaharāne)
 8. Par nosaukuma "Kāpessila mežs" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā, Balvu novadā,  ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda  un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 9. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Balvu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma "Verpuļeva 21A" un adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali,  ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 17.augustā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 "Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās" pieņemšanu. (ziņo Līga Šustova)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023  "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā" pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023  "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā" pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 17.augustā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvas kultūrā „Mūsu lepnums" nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Rudīte Krūmiņa)
 2. Par Žīguru Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Marija Bukovska)
 3.  Par provizorisko Valsts un pašvaldības finansējumu pedagogu slodžu sabalansēšanai pamata un vispārējās izglītības iestādēs (informatīvs jautājums). (ziņo Ieva Sīle)
 4. Par 2022./2023.mācību gada 9.un 12.klašu eksāmenu rezultātiem Balvu novada mācību iestādēs (informatīvs jautājums). (ziņo Maruta Brokāne)
 5. Par akmens ar piemiņas plāksni ,,1944.gada 30.jūlija 3.Baltijas frontes 54.armijas 321.divīzijas karaspēka daļas atbrīvotājiem Balvu pilsētu no Vācu fašistiskajiem iebrucējiem'' pārvietošanu (informatīvs jautājums). (ziņo Aija Mežale)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 17.augustā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par stratēģiju Balvu novada starptautiskās konkurētspējas veicināšanu tūrismā (informatīvs). (ziņo Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors)
 2. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.36  Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)
 3. Par nedzīvojamās ēkas - ēdnīcas "Tilžas internātpamatskola", Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai lēmuma atcelšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 4. Par dāvinājuma - dzīvokļa Nr.22 Brīvības  ielā 45, Balvos, Balvu novadā pieņemšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 5. Par nedzīvojamo telpu  "Ambulances ēka", Rekovas  ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 6. Par nekustamā īpašuma "Betona cehs", Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 502A", Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma "Krastmala", Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma "Apses", Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma "Skaistlauki", Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma "Krikšu lauks", Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 1A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma "Zosulu parks", Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par nekustamā īpašuma "Zaļkalniņi", Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma "Grovmola", Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma "Akmeņsalas", Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 730", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 18. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 337", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 19. Par nekustamā īpašuma – ½ domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības Brīvības ielā 50B, Balvos, Balvu novadā iegādi. (ziņo Arta Ķerģe)
 20. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 21. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta noteikumos Nr.2/2021 "Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi" . (ziņo Arta Ķerģe)
 22. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā. (ziņo Iveta Kokoreviča)
 23. Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 24. Par Ētikas komisijas ievēlēšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 25. Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 26. Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Būdniece)