Komiteju sēžu darba kārtība
Tautsaimniecības un vides komitejas sēde 2023.gada 20.septembrī (trešdien) plkst.09.00.

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 20.septembrī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par situāciju ar attīrīšanas iekārtām pansionātā "Balvi" (INFORMATĪVS). (ziņo Jana Komane, Andris Zelčs, Aivars Pugejs)
 2. Par Balvu novada pašvaldības tiltu inspekcijām 2023.gadā (INFORMATĪVS). (ziņo Jānis Bubnovs)
 3. Par Valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava drošību Baltinavas ciematā (INFORMATĪVS). (ziņo SIA "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvis, Jānis Bubnovs).
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma "Degšņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0035 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma "Atmodas" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0816 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 6. Par grozījumiem Balvu novada domes 2023. gada 24. augusta sēdes lēmumā Nr.413 (protokols Nr. 11., 6.§) nosaukumā "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma "Kapusala" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0014 sadalei". (ziņo Jana Krilova)
 7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma "Lāčupes" Susāju pagastā,  Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par  nosaukuma "Masļenki" un adreses Viļakas iela 16, Baltinava piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā un ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par nosaukuma "Sprogaines" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 10. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Lazdukalna pagastā, Balvu novadā. (ziņo Inese Kaņepe)
 11. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta lēmumā (protokols Nr.11., 16.§) "Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali,  ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai". (ziņo Inese Kaņepe)
 12. Par Viļakas novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmuma "Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē" (protokols Nr.13, 21.2.&) un 2014.gada 28.augusta lēmuma "Par grozījumiem lēmumā" (protokols N.15, 16.3.&) atcelšanu. (ziņo Inese Kaņepe)
 13. Par medību tiesībām A. R. Susāju pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)
 14. Par medību tiesībām Mednieku un makšķernieku biedrībai "Bērzkalne" Bērzkalnes pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)
 15. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu valstij, LR Zemkopības Ministrijas personā, bez atlīdzības. (ziņo Andris Zelčs)

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sakarā ar to, ka nav izskatāmo jautājumu Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde 2023.gadā 21.septembrī nenotiks.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 21.septembrī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par izglītības iestāžu kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem (INFORMATĪVS). (ziņo Inese Circene)
 3. Par izglītības iestāžu telpu noslodzi un uzturēšanas izmaksām (INFORMATĪVS). (ziņo Tamāra Locāne)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 21.septembrī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Nacionālo bruņoto spēku organizētajām mācībām "Namejs 2023" (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs, NBS pārstāvji)
 2. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.45,  Baznīcas ielā 7, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ilze Avota)
 3. Par nekustamā īpašuma "Korintes", Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma "Dumbrāji", Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma "Stūri", Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 1B, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Kultūras ielā 3A, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma "Cūkusalas karjers", Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma "Vārpas", Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma "Zaļbirze", Krišjāņu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 2A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, Liepnas ielā 1, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma "Vārpas", Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par nedzīvojamo telpu – "Ambulances ēka", Rekovas ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" kustamās mantas norakstīšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo Viktorija Puka, Sandra Būdniece)
 18. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Sandra Būdniece)
 19. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. (ziņo Jānis Bubnovs)
 20. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. (ziņo Jānis Bubnovs)
 21. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)
 22. Par grozījumiem Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikumā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 23. Par Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 24. Par Balvu novada pašvaldības dalību biedrībā "Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija". (ziņo Ilona Blūma)
 25. Par grozījumiem Balvu novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikumā. (ziņo Ilona Blūma)
 26. Par pieminekļa uzstādīšanu Balvos dzimušajai arfistei, arfas pasniedzējai Dzidrai Bražei (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs)
 27. Par Odesas reģiona Baltas pilsētas pašvaldības Ukrainā sadarbības piedāvājuma izskatīšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs)
 28. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "San-tex" reorganizāciju (INFORMATĪVS). (ziņo Daina Tutiņa, Egons Strumpe)
 29. Par izglītības iestāžu kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem (INFORMATĪVS). (ziņo Inese Circene)
 30. Par izglītības iestāžu telpu noslodzi un uzturēšanas izmaksām (INFORMATĪVS). (ziņo Tamāra Locāne)
 31. Par pašvaldības zemes vienību izvērtēšanu katastrofu pārvaldības centra būvniecībai Balvos (INFORMATĪVS). (ziņo Sergejs Maksimovs)