Komisiju sēžu darba kārtība
Komiteju sēdes

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 15.maijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 33/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 2. Par medību tiesībām biedrībai “Bērzpils mednieku klubs” Balvu novada Bērzpils pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)
 3. Par pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo Ilze Avota)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Pils ielā 5, Viļakā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 5. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienību apvienošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma “Alberti” Vīksnas pagastā, Balvu novadā, nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 6. Par grozījumu Balvu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. (ziņo Jānis Bubnovs)
 7. Par izmaiņām Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļa amata nosaukumā. (ziņo Jānis Bubnovs)
 8. Par Balvu novada Energopārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu. (zino Andris Zelčs)

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 16.maijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Sociālās aprūpes centra "Rugāji" darbu Balvu novadā 2023.gadā (INFORMATĪVS). (ziņo Sarmīte Pērkone)

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 16.maijā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par grozījumiem Viduču pamatskolas nolikumā. (ziņo Anželika Ločmele)
 2. Par grozījumiem Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā. (ziņo Rudīte Krūmiņa)
 3. Par Balvu Kultūras un atpūtas centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Dita Nipere)
 4. Par Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupas slēgšanu. (ziņo Inta Kaļva)
 5. Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 2024.gadam. (ziņo Ieva Sīle)
 6. Par pašvaldības naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem par starptautiskiem sasniegumiem. (ziņo Olga Siņica, Inta Kaļva)
 7. Par vecāku dalības maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības organizētajās bērnu vasaras nometnēs 2024.gadā. (ziņo Maruta Brokāne)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 16.maijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par pašvaldības darbību 2024.gadā 1.ceturksnī. (ziņo Daina Tutiņa)
 2. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā nekustamajā īpašumā "Bērnudārzs", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads. (ziņo Terēzija Začeva)
 3. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Ploskīnes ezerā, Lazdulejas pagastā. (ziņo Arta Ķerģe)
 4. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Lazdaga ezerā, Rugāju pagastā. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Svātiunes ezerā, Baltinavas pagastā. (ziņo Arta Ķerģe)
 6. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņam Obeļovas ezerā, Baltinavas pagastā. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par kustamās mantas - šķeldojamā materiāla Baltinavas, Krišjāņu, Medņevas, Šķilbēnu un Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma "Virši", Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma "Apsīši", Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma "Jaunupīte", Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieto asfaltbetona seguma laukumu atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma "Lazdiņi", Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par nekustamā īpašuma "Apses", Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 31, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 481", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma 9.Ezermalas līnija 112, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 18. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Biruta Vizule)
 19. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Arnita Kļaviņa)
 20. Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 2024.gadam. (ziņo Ieva Sīle)
 21. Par Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupas slēgšanu. (ziņo Inta Kaļva)
 22. Par izmaiņām Ētikas komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)
 23. Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 "Balvu novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 24. Par Balvu novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 25. Par Balvu novada pašvaldības iestādes "Balvu novada administrācija" nosaukuma maiņu un Balvu novada Centrālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ilona Blūma)
 26. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Daina Tutiņa)
 27. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu. (ziņo Daina Tutiņa)
 28. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu. (ziņo Daina Tutiņa)
 29. Par pašvaldības naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem un pedagogiem par starptautiskiem sasniegumiem. (ziņo Olga Siņica, Inta Kaļva)
 30. Par vecāku dalības maksas noteikšanu Balvu novada pašvaldības organizētajās bērnu vasaras nometnēs 2024.gadā. (ziņo Maruta Brokāne)
 31. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo Sergejs Maksimovs)