Domes sēžu darba kārtība

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023. gada 23. martā plkst. 09.00. 

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti). 

Domes sēdes norisei varēs sekot līdzi TIEŠRAIDĒ Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.balvi.lv.

 

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada Bāriņtiesas pārskatu 2022.gadā. (ziņo Diāna Astreiko)
 2. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 3. Par Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 4. Par grozījumu Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā (ziņo Aija Mežale)
 5. Par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 6. Par Balvu pilsētas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 7. Par saistošo noteikumu Nr.1/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.34/2022 “Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 8. Par saistošo noteikumu Nr.2/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Lazdukalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0052, nekustamā īpašuma “Sēnīte” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0061, un nekustamā īpašuma “Stanči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0023, robežu pārkārtošanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma “Indrāni” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0057. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Bukumājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0088. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Briežuciema pagasta nekustamā īpašuma “Liepiņas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0072. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Jaunstrautiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0056. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Lazdukalna pagasta nekustamā īpašuma “Andrejkalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0208. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 15. Par grozījumiem Balvu novada domes 2022. gada 22. decembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 25., 13.§) nosaukumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Izvēle” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0133” . (ziņo Jānis Trupovnieks)
 16. Par medību tiesībām Mednieku un makšķernieku klubam “Bebrītis” Balvu novada Tilžas pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 17. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Liepnas ielā 1, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 18. Par pamatlīdzekļa mežaudzes vērtības atzīšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 19. Par nekustamā īpašuma “Vecozolu ceļš” Vecumu pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 20. Par nekustamā īpašuma “Priedaiņi” Rugāju pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 21. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Spārni” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 22. Par zemes vienību apvienošanu Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Mālpļava” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 23. Par nosaukuma “Paleja” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 24. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Rūsa” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 25. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Siseņi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 26. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Pīkas” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 27. Par nosaukuma “Blāzma” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 28. Par nosaukuma “Amoliņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 29. Par nekustamā īpašuma “Kožurki” Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 30. Par zemes vienību apvienošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Jukumi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 31. Par nosaukuma “Ķirsīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 32. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 33. Par nekustamā īpašuma “Ratiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 34. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 18, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 35. Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 36. Par nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārtas” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” . (ziņo Jānis Trupovnieks)
 37. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali,  nosaukuma “Ķezberi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 38. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā sadali,  nosaukuma “Riekstiņu ceļš” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 39. Par Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.3 -mālu glabātuve, Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā,  Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 40. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 41. Par izmaiņām Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sastāvā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 42. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 43. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā, nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 44. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 45. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 502A”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 46. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 47. Par nekustamā īpašuma “Akmeņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 48. Par nekustamā īpašuma “Avoti”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 49. Par īrnieku parādu saistību atmaksu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 50. Par īrnieku parādu saistību atmaksu akciju sabiedrībai „BALVU ENERĢIJA”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 51. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 52. Par Balvu Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 53. Par Rugāju vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 54. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 55. Par dalību Programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” sadarbības projektā nr.             CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT  “Green youth empowerment”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 56. Par dalību Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027.gadam IV prioritātes “Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls” pirmajā projektu konkursā”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 57. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā”. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 58. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 59. Par saistošo noteikumu Nr.3/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” apstiprināšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)