Karjeras izglītība
nap-es-esf.png

Balvu novadā projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2021./2022.mācību gada II pusgadā savu darbu turpināja veikt trīs pedagogi-karjeras konsultanti (PKK). Projektā paredzētā mērķauditorija- 7.-12.klašu skolēni.

Projekta noslēguma gadā finansējums maksas pasākumiem netika paredzēts, tāpēc tika organizēti tikai bezmaksas pasākumi. Pedagoģes-karjeras konsultantes vadīja grupu nodarbības un sniedza individuālās konsultācijas skolēniem viņu karjeras ceļa veiksmīgai izvēlei, kā arī organizēja izzinošus un radošus konkursus novada līmenī un iesaistīja skolēnus valsts un reģiona līmeņa pasākumos, piemēram, e- konferencē “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”, Ēnu diena. Tika organizēti attālināti pasākumi skolēnu vecākiem. Sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, PKK vadīja  mācību stundas kurās integrēja karjeras izglītības jautājumus mācību procesā. Ar aktuālo informāciju karjeras izglītībā skolēni, vecāki un pedagogi varēja iepazīties gan novada mājas lapā, gan informatīvajos stendos skolās, gan izglītības iestāžu e-žurnālos.

Informāciju sagatavoja: Balvu novada Izglītības pārvaldes PKK Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.