Līdz 30.aprīlim var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Balvu novada dome 2021. gada 23.decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 19/2021 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Balvu novada pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu samazinājumu, kā arī piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus.

Līdzfinansējumu var saņemt:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI

Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu (energoaudita izmaksas, ēkas apsekošanas izmaksas, tehniskā projekta izmaksas, iesniegšanas dokumentu sagatavošanas izmaksas) ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne vairāk kā 4000,00 euro.


DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI

Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50 % no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 8000 euro. Pašvaldība var līdzfinansēt ar finanšu līdzekļiem, ja ir ieplānots budžetā, vai ar Pašvaldībai pieejamiem otrreizējās izmantošanas materiāliem nepieciešamajā apjomā bez piegādes uz vietas.
Līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona iesniedz 

 un 

 pašvaldībai līdz katra gada 30. aprīlim, pievienojot tam sekojošus dokumentus:
• tiesiskā kārtā noslēgta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
• izziņu, kurā norādīti aprēķinātie un samaksātie maksājumi par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem;
• dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv ne mazāk kā 51 % no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaita, kopsapulcē, vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā un veidā, balsojot "par", ir pieņemto lēmumu par mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu vai teritorijas labiekārtošanu protokola kopiju (uzrādot oriģinālu);
• tirgus izpētes kopsavilkuma kopiju, sertificēta būvinženiera apstiprinātu kopējo darbu tāmes kopiju un, ja normatīvie akti to pieprasa, pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju.

Pašvaldība aicina izmantot šo iespēju un sakārtot daudzdzīvokļu mājas vai to teritorijas!