Vide Iedzīvotājiem
Par emisiju mērījumiem mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās

Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) vērš uzmanību uz to, ka mazas jaudas sadedzināšanas iekārtās (turpmāk – SI) ar ievadīto jaudu 0,2-0,99 MW normatīvo aktu prasības paredz veikt regulārus piesārņojošo vielu emisiju koncentrāciju mērījumus iekārtas izplūdē vienu reizi 5 gados. Šādas prasības nosaka 07.01.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr.17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – Noteikumi).

Esošām mazas jaudas SI, kuru darbība uzsākta pirms 2021.gada 1.jūnija, pirmais emisiju mērījums bija jāveic līdz 07.01.2023., lai apliecinātu, ka  sadedzināšanas iekārta ekspluatācijas laikā nepārsniedz šajos noteikumos norādītās emisijas robežvērtības. Saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo informāciju šo prasību ir izpildījuši ne vairāk kā 80% mazo SI.

Sadedzināšanas iekārtas ar ievadīto jaudu 0,2-0,99 MW ir pakļautas prasībām veikt C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrāciju Dienestā, savukārt vides prasības mazo SI darbināšanai ir iekļautas Noteikumos (8.4.sadaļa Monitoringa nosacījumi mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām) un operators pats seko to izmaiņām un nodrošina prasību izpildi.

Emisiju mērījumus ir tiesīgas veikt testēšanas laboratorijas, kas akreditētas Nacionālajā akreditācijas birojā  LATAK atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu. Akreditēto testēšanas laboratoriju saraksts pieejams LATAK tīmekļa vietnē (skatīt ŠEIT).

Testēšanas rezultāti ir jāpievieno ikgadējam vides informācijas statistikas pārskatam “2-gaiss”, pamatojoties uz 23.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” 2.pielikumu. Savukārt Dienests pārbauda veidlapās iekļauto informāciju un tās atbilstību noteiktajām prasībām un kontrolē veidlapu iesniegšanu noteiktajos termiņos.

Emisiju testēšanas rezultāti apliecina ne tikai to, ka operators iesaistās Latvijas gaisa kvalitātes uzlabošanā, bet arī efektīvi izmanto kurināmo un spēj nodrošināt iedzīvotājiem draudzīgākus apkures tarifus. Optimālā kurināmā sadedzināšanas režīmā iekārta rada vismazākās emisijas – šajā aspektā vides un siltumapgādes intereses sakrīt. 

 

Valsts vides dienests

pasts@vvd.gov.lv

+37167084200+37126338800