Pašvaldības policija

Reģistrēti notikumi

316

No tiem

Ģimenes konflikti

4

Cita veida konflikti

8

Ziņojumi par klaiņojošiem dzīvniekiem

18

No tiem nodoti patversmē

5 suņi/ 8 kaķi

Atrasti saimnieki

3

Īpašuma nekopšana

Uzsāktas 12 lietvedības

Apsekotas riska ģimenes

16

Izskatīti iesniegumi

42

Tieša piedalīšanās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

7

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

98

No tiem

Atrašanās sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizkar cilvēka cieņu

66

No tiem Guļošas personas alkohola reibumā

52

Nepilngadīgie alkohola reibumā

0

Nepilngadīgie smēķē

8

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu

1

Par sīko huligānismu

2

Par dzīvošanu bez deklarētās dzīves vietas

2

Par saistošo noteikumu neievērošanu

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu (L APK 106.p.)

1

Apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumi

18

Ievietotas atskurbtuvē

198 personas

Informāciju sagatavoja: Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece R.Kravale