Karjeras izglītība
nap-es-esf.png

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā - Projekts) aktīvā darbība izglītības iestādēs ir noslēgusies, bet pats projekts, dokumentācijas sakārtošanas un analīzes veikšanas ziņā, vēl turpinās.

Projekta īstenošanas laiks: (slēgti līgumi ar pašvaldībām- sadarbības partneriem) 2017. gada 7. septembris - 2022. gada 31. decembris.

 • Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. 
 • Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi

Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa   "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”. 

Projekta aktivitātes:

 • Informatīvo un metodisko materiālu izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 • Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Projekta ietvaros Balvu novadā tika uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamajiem, nodrošinot karjeras vadības prasmju apguvi skolās. Skolēniem tika sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām gan klātienē, gan attālināti. Kā nozīmīgākos var minēt mācību ekskursijas un meistardarbnīcas profesiju un darba vides iepazīšanai, ekskursijas tālākizglītības mācību iestādēs, tikšanās ar dažādu profesiju un tālākizglītības iestāžu pārstāvjiem, skolu absolventiem, lekcijas un nodarbības skolēnu pašizaugsmes veicināšanai,  individuālas karjeras konsultācijas. Tika organizēti izglītojoši pasākumi skolēnu vecākiem, dota iespēja arī individuālām sarunām, konsultācijām ar karjeras speciālistu.

Projekta īstenošanas gaitā visās iesaistītajās skolās notika arī Karjeras  attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija, kas nodrošināja karjeras izglītības satura  integrāciju īstenoto izglītības programmu saturā, kā arī metodisko materiālu izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai, kas būs laba metodiskā bāze turpmākajos gados ne tikai karjeras speciālistiem, bet gan jebkuram  pedagogam un klases audzinātājam. Būs vai nebūs šo materiālu pielietojums izglītības procesā, ir pašu skolotāju ziņā.

Karjeras attīstības atbalsta darbs nav tikai skolēna un karjeras konsultanta sadarbība, tas ir komandas darbs.  Kā ļoti nozīmīgu šī projekta ieguvumu uzskatām izglītības iestāžu pedagogu  karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu sagatavošanu, izglītošanu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, iespēju katrai iesaistītajai skolai saņemt karjeras speciālista atbalstu tieši savā skolā.  Tas ir svarīgi, jo tieši pedagogs karjeras konsultants ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības integrēšanai  dažādās mācību jomās. Projekta īstenošanas laikā iegūtā karjeras speciālista izglītība un praktiskajā darbībā gūtā pieredze ir kvalitatīva, kas dod pārliecību, ka pietiekami labi esmam sagatavotas šim darbam.

Pedagogu karjeras konsultantu atziņas:

 • Projekts bija sava veida iespēja gan skolēniem, gan mums - pedagoģēm karjeras konsultantēm iegūt zināšanas un dzīves prasmes.
 • Pedagoģes karjeras konsultantes paplašināja savu redzesloku, ieguva reālā dzīvē pamatotas zināšanas dažādu profesiju jomu izzināšani piedaloties Valsts izglītības aģentūras organizētajos semināros - tikšanās reizēs ar speciālistiem ciklā “Stunda nozarē”, ko, savukārt, varēja izmantot grupu nodarbībās un individuālajās konsultācijās, sniedzot ieskatu par reālo situāciju darba tirgū.
 • Bija nepieciešamība un iespēja sadarboties ar uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem, komersantiem, dažādu rašošanas veidu pārstāvjiem, organizējot tikšanās, skolēnu ekskursijas.
 • Projektā pasākumu organizēšanai paredzētais finansējums bija labs stimuls ieinteresēt karjeras atbalsta sniegšanas darbā izglītības iestāžu administrāciju, pedagogus un izglītojamos.
 • Pasākumiem paredzētais finansējums deva iespēju tikties ar valsts mēroga personībām, izciliem izaugsmes treneriem (koučiem), slavenībām, kas izglītojamajiem lika nopietni padomāt par savas karjeras ceļa virzību.
 • Pozitīvi atzīmējama visā projekta laikā notiekošā PKK profesionālās kompetences pilnveide (kursi, supervīzijas, semināri), kas cēla pedagogu karjeras konsultantu pašapziņu, nostiprināja varēšanu un pārliecību pašām par sevi.
 • Veiksmīga darba pamatā bija atbalsts no vadības grupas. Bija jauka, saprotoša un pretimnākoša Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta vadības komanda un projekta koordinatori pašvaldībās. Paldies viņiem par atbalstu un sapratni!
 • Darbs projektā lika vairāk iepazīt likumdošanu, lai orientētos līgumos, pieņemšanas aktos, vienotos par pakalpojuma galarezultātu.
 • Tikai veiksmīga sadarbība - Izglītības pārvaldes, izglītības iestāžu administrāciju, klašu audzinātāju attieksme un ieinteresētība, var veidot arī izglītojamo attieksmi, izpratni par pedagoga karjeras konsultanta darba nozīmīgumu atbalsta sniegšanai izglītojamajiem.
 • Tikai izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla līdzdalība, reāla iesaistīšanās darbā, var veicināt Karjeras izglītības programmu, atbilstoši kompetenču pieejai ar integrētu karjeras atbalstu, izstrādāšanu un pielietošanu mācību procesā.

Ko gribam teikt jauniešiem? Dzīve cilvēkam piedāvā visu – ir tikai jāzina, ko Tu gribi. To nepateiks neviens, tas jāizlemj pašam, un jādara viss, lai izvēlēto piepildītu. Jāver savu iespēju durvis, aiz kurām ir cita pasaule – pasaule, par kādu, varbūt, līdz šim pat nebiji iedomājies.

Informācija: Pedagoģes karjeras konsultantes- Lidija Ločmele, Agita Kukurāne, Valentīna Beča

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.