Izglītība
Skolu direktoru vietnieki plāno darbu jaunajam darba cēlienam

14.septembrī Zoom platformā notika direktoru vietnieku metodiskā atbalsta jomas sanāksme. Direktoru vietniekus ar Aspazijas dzejas rindām sveica Balvu Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolniece Krista Arule.

Jomas koordinatore Ināra Konivale atskatījās uz paveikto 2022./2023.mācību gadā, iepazīstināja ar anketu apkopojumu. Direktoru vietnieces aizvadīto gadu vērtējušas kā lietderīgu, darbīgu un plānotu gadu. Tikšanās reizēs visnoderīgākais bijis atbalsts, pleca sajūta, aktuālās informācijas izklāsts un aprite, dalīšanās pieredzē, kā arī iespēja kopīgi apspriest un risināt dažādas problēmas, priecāties par paveikto. Tika izvirzītas arī šī mācību gada prioritātes atbilstoši Izglītības pārvaldes izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem - mācību sasniegumu vērtēšana, diferenciācija un individualizācija, lasītprasme, kvalitatīva mācību stunda un darbs ar talantīgajiem skolēniem.

Sanāksmē informāciju par mērķdotācijas sadali un tarifikācijām sniedza Izglītības pārvaldes ekonomiste Ieva Sīle.

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva akcentēja agrīnās diagnostikas nozīmi, kvalitatīvas mācību stundas indikatorus, nākotnes izmaiņas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, kā arī interešu izglītības kvalitatīvu īstenošanu skolās. Direktoru vietnieki tika iepazīstināti ar pašvērtējuma izstrādes nosacījumiem un profesionālās pilnveides piedāvājumu.

Izglītības darba speciāliste Terēza Čudarkina pateicās direktoru vietniecēm par ieguldīto darbu, par sadarbību un iepazīstināja ar izglītības darba aktualitātēm. T. Čudarkina informēja par izmaiņām mācību jomu darba koordinēšanā, par jaunumiem mācību priekšmetu olimpiāžu norisē un skolotāju forumu Gulbenē.

Sanāksmes noslēgumā direktoru vietnieku atbalsta jomas koordinatore I.Konivale novēlējumu kolēģēm izteica ar Aspazijas vārdiem:

“Sīkā ikdiena pati ir lieluma viela.

Meklē vien dziļāk un izaugs tev meklējot spārni.”

Informācija: direktoru vietnieku metodiskā atbalsta jomas koordinatore Ināra Konivale