Komisiju sēžu darba kārtība

Zemes lietu un vides jautājumu komisijas priekšsēdētājs Andris Bačuks sasauc Balvu novada pašvaldības Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sēdi, kas notiks 2023.gada 20.septembrī plkst.15.00, klātienē Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā.

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma “Apogi” Rugāju pagastā, Balvu novadā, sadali.
 2. Par nekustamā īpašuma “Birzītes” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali.
 3. Par konfigurācijas un platības precizēšanu, un adreses “Zaļā iela 37” piešķiršanu juridiskai personai piekritīgai zemes vienībai Balvu pilsētā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0559.
 4. Par atļauju N. A. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu.
 5. Par zemes nomu V. F. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā.
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. C. Medņevas pagastā, Balvu novadā.
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. C. Medņevas pagastā, Balvu novadā.
 8. Par zemes nomu M. L. Rugāju pagastā, Balvu novadā.
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0502 Rugāju pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu.
 10. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā.
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0096 Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Fabriki 1” Rugāju pagastā, Balvu novadā, sadali.
 13. Par nekustamā īpašuma “Misāni” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali.
 14. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža, valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) ceļa zemes nodalījuma joslas robežās, ceļa posmā no 35,60 km līdz 48,68 km.
 15. Par atļauju koka nozāģēšanai ārpus meža, Tilžas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas pagastā, Balvu novadā.
 16. Par atļauju koku nozāģēšanai ārpus meža, Balvu pagastā, Balvu novadā.