Komisiju sēžu darba kārtība

Zemes lietu un vides jautājumu komisijas priekšsēdētājs Andris Bačuks sasauc Balvu novada pašvaldības Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 21.februārī plkst.15.00

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma “Ičmalas” Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali.
 2. Par nekustamā īpašuma “Zobukalns” Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bērzīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0010, Vecumu pagastā, Balvu novadā, sadalei.
 4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L. L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā.
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. P. Briežuciema pagastā, Balvu novadā.
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. B. Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
 7. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0291 Kubulu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu.
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. P. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā.
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. D. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Tilžas pagastā, Balvu novadā.
 12. Par atļauju A. U. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu.
 13. Par nosaukuma “Kāvi zeme” Tilžas pagastā, Balvu novadā piešķiršanu.
 14. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām.
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. S. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā.
 16. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā.
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu L. G. Rugāju pagastā, Balvu novadā.
 18. Par zemes nomas maksas noteikšanu U. K. Medņevas pagastā, Balvu novadā.
 19. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža, Upatnieku kapos, Rugāju pagastā, Balvu novadā.
 20. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža, Attīrīšanas iekārtas, Balvu pagastā, Balvu novadā.
 21. Par koku apsekošanu Vārnienes kapos, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā.
 22. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža, Lauku ielā, Balvos, Balvu novadā.