Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Balvu novada pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Balvu novada domes lēmumu, tai skaitā zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām: izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Zemes nomas (pirmtiesību) līgums; uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Fiziska vai juridiska persona Balvu novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē iesniedz:
  1. rakstisku iesniegumu, kurā jānorāda nekustamā īpašuma objekts, adrese, kadastra numurs un platība;
  2. Ēku vai būvju piederības dokumenti, ja persona vēlas iegādāties zemes vienību, uz kuras atrodas tai piederošas ēkas.
  3. Notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisko vai juridisko personu.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek sniegts 30 dienu laikā klātienē, pa pastu vai elektroniski.