Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu zemes ierīcības projektu un tā grozījumi apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Pēc lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņemšanas viens eksemplārs glabājams Balvu novada pašvaldības arhīvā.
Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: pase vai ID apliecība. Pilnvarotai personai – pilnvara.
  Balvu novada pašvaldībā jāiesniedz:
  - iesniegums zemes ierīcības projekta saskaņošanai un apstiprināšanai;
  - īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
  - zemes vienības robežu plāns, sadalījuma shēma un pamatojums (nepieciešamas gadījumā saskaņots ar kopīpašniekiem, vai ēku, zemes vienību īpašniekiem).
  Zemes ierīcības plāna izstrādātājs iesniegumu un zemes ierīcības plānu tikai elektroniski iesniedz pašvaldībā uz e-pastu dome@balvi.lv

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.