Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju.
Lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, ja līgums nav reģistrēts pašvaldībā un pirmpirkuma tiesības neizmanto kopīpašnieks, tad pirmpirkuma tiesības ir Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Fiziska vai juridiska persona, iesniedz Balvu novada pašvaldībā iesniegumu un pirkuma līguma kopiju. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona – uzrāda pilnvaru.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu).
  Pakalpojuma saņemšanai Balvu novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1. iesniegumu uz speciālas veidlapas Fiziskais personai;
  2. iesniegumu uz speciālas veidlapas Juridiskai personai;

  Pievieno šādus dokumentus:
  1. Darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;
  2. Zemes nomnieks – rakstisku vienošanos par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja ir divi vai vairāki zemes nomnieki, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi;
  3. Nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;
  4. Biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.

  Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.
  Elektroniski e-adresē ar drošu elektronisku parakstu.
  Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Saņemto iesniegumu izskata un lēmumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi pieņem Balvu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas sēdē.

  Lauksaimniecības zemes iegādei fiziskai personai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  a) jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības veicējam;
  b) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem,
  d) tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā atrodas šo personu pastāvīgā dzīvesvieta, nepārsniedz 150 euro,


  Lauksaimniecības zemes iegādei juridiskai personai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  a) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem,
  b) var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir šā likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas,
  c) tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā šīs personas ir reģistrētas, nepārsniedz 150 euro,
  d) ir tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pašvaldības komisija noformē izziņas veidā, un darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
  Izziņa tiek nosūtīta/izsniegta iesniedzējam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.
  □ klātienē
  □ pa E-pastu
  □ E-adresē
  □ pa pastu dzīvesvietas adresē