Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:
- zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;
- starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.

Fiziskas un juridiskas personas Nekustamo īpašumu var sadalīt, ja īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, un tiek sadalīta viena vai vairākas zeme vienības, vai veikta zemes robežu pārkārtošana.

Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā ir reģistrētas kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve kā patstāvīgs nekustamais īpašums nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.

Valsts un pašvaldība var ierosināt arī tādu īpašumu sadalīšanu, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā, un kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Zemes vienības sadalei jāatbilst Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novada teritorijas plānojuma prasībām.
Balvu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, sagatavo nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas, zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Uzrādāmie un iesniedzamie dokumenti:
  • Iesniegums;
  • Projekta priekšlikums (saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieku(-iem));
  • īpašumtiesību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī, ja ierosinātājs nav tās teritorijas īpašnieks, kurai ierosināts zemes ierīcības projekts, notariāli apliecinātu pilnvaru no zemes ierīcības projektā iekļaujamo nekustamo īpašumu īpašniekiem. Notariāli apliecinātu pilnvaru nepievieno, ja zemes ierīcības projekta ierosinātājs ir valsts vai pašvaldības iestāde;
  • Ja sadalāmais nekustamais īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām, iesniegumam jāpievieno kredītiestādes atļauja īpašumu sadalīt.

  Informācija:
  Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi pie sertificēta zemes ierīkotāja.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Nosacījumu sagatavošana par zemes ierīcības projekta izstrādi tiek izsniegts atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.