Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šis pakalpojums lietotājam nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu izziņu, pakalpojuma saņēmējs klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniedz pašvaldībā iesniegumu.
  Iesniegumā norāda šādu informāciju:
  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums; norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.

  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  2.1. zemes vienības robežu plāna kopiju ar iezīmētu plānotās darbības vietu un platību;
  2.2. pilnvaras kopiju (ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona);
  2.3. citus dokumentus (norāda), informāciju par sevi, interesējošās zemes vienības kadastra apzīmējumu un vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izziņa tiek saņemta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.