Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lēmumu par zemes vienības platības precizēšanu pieņem, ja līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai pašvaldībai piekrītošajām zemēm ir konstatēta atšķirība starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, un tā pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas.

Procesa apraksts

  1. Dokumentu iesniegšana
    Lai saņemt pakalpojumu jāiesniedz rakstisks iesniegums Balvu novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem - zemes vienības pirmreizējās kadastrālās uzmērīšanas gadījumā mērnieka sagatavotais zemes robežu plāna projekts. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona, tad nepieciešama arī notariāli apliecināta pilnvara.

    Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)

  2. Atbildes saņemšana
    Atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.