Kontakti

info [at] kaudzites.lv

Atrašanās vieta

„Kaudzītes”, Litenes pag.,Gulbenes nov., LV-4405,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”

Pamatkapitāls uz 31.12.2017.

EUR 708 680

Balvu novada pašvaldības līdzdalība

26,61%

Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis

Izpilddirektore Daina Tutiņa

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: NAV
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Balvu novada pašvaldībai: NAV
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: NAV PAREDZĒTS
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi: NAV PAREDZĒTS

Atklātu konkursu uz SIA „ AP Kaudzītes” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja ar SIA “AP Kaudzītes” 2022.gada 28.septembra dalībnieku sapulces lēmumu Nr.76/4/2022 izveidota SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča – Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja;
  • komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Armands Nikolajevs - Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpilddirekcijas vadītājs;
  • komisijas locekļi: Druvis Tomsons – Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos; Egons Strumpe - AS “Balvu enerģija” padomes priekšsēdētājs; Oskars Janovičs – SIA “Madonas namsaimnieks” valdes loceklis.

Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada 12.oktobrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 27.oktobra plkst.17:00, publicējot to Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, Sabiedrības dalībnieku pašvaldību un Sabiedrības mājas lapā internetā.

Kopumā Sabiedrības valdes locekļa amatam tika izskatīti divi kandidātu iesniegtie pieteikumi.  

Nominācijas komisija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – Noteikumi) un SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa amata kandidātu atlases konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām, kandidātus vērtēja divās kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu iesniegto dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām un kandidātu atbilstība izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (valodu zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām, reputācija). Veicot kandidātu pirmās kārtas vērtējumu, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt vienu kandidātu.

Kandidātam, kurš tika virzīts uz konkursa otro kārtu, bija jāsagatavo savs redzējums par Sabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai.

Konkursa otrā kārta notika, izmantojot daļēji strukturētu interviju,  kuras laikā katrs Nominācijas komisijas loceklis individuāli izvērtēja kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam. Intervijas laikā Nominācijas komisija veica arī kandidātam izvirzīto kompetenču novērtēšanu. Vērtējot kandidātus otrajā kārtā, katrs Nominācijas komisijas loceklis individuāli piešķīra kandidātam punktus, saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem. Atbilstoši Nolikuma nosacījumiem, Nominācijas komisija Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim virza tos kandidātus, kuru vidējais vērtējums ir vismaz 70 procenti vai lielāks no Nolikumā noteiktā maksimāli iespējamā iegūstamā punktu skaita.

Apkopojot kandidāta vērtēšanas rezultātus, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu virzīt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai  vienīgo kandidātu, jo kopvērtējumā tika iegūts pietiekošs punktu skaits atbilstoši nolikumam.

Ziņa no 20022. gada 11. Novembra.