Izsludināta 29.04.2024., notiks 13.06.2024. plkst. 10.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūnijs

Balvu novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – operatīvo ugunsdzēsēju kravas automašīnu GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928.

  • Nosacītā cena - EUR 972,00 (deviņi simti septiņdesmit divi euro un 0 centi).
  • Pieteikumu kustamās mantas iegādei var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 97,20 (deviņdesmit septiņi euro un 20 centi) un reģistrācijas maksa EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
  • Ja līdz noteiktajam reģistrēšanās termiņam piesakās vairāk kā viens pircējs, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 13.jūnijā plkst.10.20.