Izsludināta 03.05.2023., notiks 24.05.2023. plkst.11.15
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2023
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 1,3064 ha platībā. Apbūves tiesību nosacītā sākumcena – EUR 253,44 (divi simti piecdesmit trīs euro un 44 centi) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai apbūves tiesību izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00 jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 30.00 (trīsdesmit euro, 0 centi) un nodrošinājuma maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 24.maijā plkst.11.15.

IZSOLES NOTEIKUMI