Izsludināta 31.05.2023., notiks 29.06.2023. plkst.10.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas nekustamajā īpašumā „Lejiņas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3892 001 0195, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0143, 5.kvartāla 2.nogabalā izcērtamā platība 1,99 ha (kailcirte), 5.kvartāla 3.nogabalā izcērtamā platība 1,81 (kailcirte) un 5.kvartāla 4.nogabalā izcērtamā platība 1,10 ha (kailcirte).

  • Izsoles sākumcena EUR 64 000,00 (sešdesmit četri tūkstoši euro, 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 27.jūnijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 27.jūnijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas , t.i. EUR 6400,00 (seši tūkstoši četri simti euro, 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
  • Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 29.jūnijā plkst.10.00.