Izsludināta 04.04.2024., notiks 26.04.2024. plkst. 12.30
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Aprīlis

Balvu novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – šķeldojamo materiālu Baltinavas pagastā, Balvu novadā:

Apzīmējums

Kadastra apzīmējums

Paredzamais šķeldas apjoms m3

1.kaudze

3844 009 0099/3844 009 0066

300,00

2.kaudze

3844 009 0099/3844 009 0066

322,00

3.kaudze

3844 009 0099/3844 009 0066

81,00

4. kaudze

3844 009 0099/3844 009 0066

79,00

5. kaudze

3844 009 0099/3844 009 0066

132,00

6. kaudze

3844 009 0099/3844 009 0066

109,00

1. kaudze

3844 009 0033/3844 009 0006

229,00

2. kaudze

3844 009 0033/3844 009 0006

79,00

1. kaudze

3844 002 0088

87,00

 

Kopā:

1418,00

  • Kustamās mantas cena – EUR 7,20 (septiņi euro un 20 centi) par 1m3. Ja līdz noteiktajam reģistrēšanās termiņam piesakās vairāk kā viens pircējs, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
  • Izsoles solis EUR 0,50 (nulle euro un 50 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 24.aprīlim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A, vai elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv, iemaksājot drošības naudu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 26.aprīlī plkst.12.30.