Izsludināta 28.02.2024., notiks 15.03.2024. plkst. 12.45
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Marts

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – šķeldojamo materiālu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā:

Apzīmējums

Kadastra apzīmējums

Paredzamais šķeldas apjoms m3

1.kaudze

3882 001 0121

980,00

 

Kopā:

980,00

  • Kustamās mantas sākumcena – EUR 9,00 (deviņi euro un 0 centi) par 1m3.
  • Izsoles solis EUR 0,50 (nulle euro un 50 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 13.martam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A, vai elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv, iemaksājot drošības naudu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 15.martā plkst.12.45.