Izsludināta 29.05.2024., notiks 31.07.2024. plkst. 11.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apses”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3894 004 0261, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0261, 2,14 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 31.jūlijā plkst.11.00