Izsludināta 29.05.2024., notiks 31.07.2024. plkst. 10.40
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3, Baznīcas ielā 31, Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3815 900 0453, kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa (kadastra apzīmējums 3815 001 0162 001 003), 10,1 m2 platībā, un kopīpašuma 101/631 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3815 001 0162 001), šķūņa (kadastra apzīmējums 3815 001 0162 002) atbilstoši domājamām daļām 3,17 m2 platībā, un zemes vienības (kadastra apzīmējums 3815 001 0162) atbilstoši  domājamām daļām 104,52 m2 platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 84,00 (astoņdesmit četri euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 31.jūlijā plkst.10.40.