Izsludināta 02.08.2023., notiks 27.09.2023. plkst.11.40
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Septembris

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 47A, Balvos, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3801 003 0625, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0734, 0,0553 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.septembrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 25.septembrim plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 110,00 (viens simts desmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 27.septembrī plkst.11.40.