Izsludināta 02.08.2023., notiks 27.09.2023. plkst.11.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Septembris

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Rutkovas purvs”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3886 002 0133, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0133, 27,54 ha platībā, tajā skaitā meža zeme 27,54 ha.

  • Izsoles sākumcena - EUR 140 800,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši astoņi simti euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.septembrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 25.septembrim plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 14 080,00 (četrpadsmit tūkstoši astoņdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 27.septembrī plkst.11.00.