Izsludināta 29.04.2024., notiks 13.06.2024. plkst. 10.40
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūnijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām nekustamo īpašumu “Kārkli”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3882 001 0218, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0186, 1,76 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 4100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 410,00 (četri simti desmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 13.jūnijā plkst.10.40.