Izsludināta (28.03.2023.), notiks 03.05.2023. plkst.10.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Stūrīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3846 005 0830, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0829, 0,94 ha platībā. Izsoles sākumcena - EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 0 centi). Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).

  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 28.aprīlim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 28.aprīlim plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 210,00 (divi simti desmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
  • Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 3.maijā plkst.10.20.