Izsludināta 28.06.2023., notiks 04.08.2023. plkst.10.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Augusts

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Verpuļeva 502A”, Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3846 005 0312, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0312, 0,0719 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 2.augustam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 2.augustam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 63,00 (sešdesmit trīs euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 4.augustā plkst.10.20.

IZSOLES NOTEIKUMI