Izsludināta 30.08.2023., notiks 27.10. plkst. 11.20
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Oktobris

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zaļkalniņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864 010 0078, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078, 35,04 ha platībā, tajā skaitā mežaudze 6,3 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 124 100,00 (viens simts divdesmit četri tūkstoši viens simts euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.oktobrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A, iemaksājot drošības naudu 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 12 410,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti desmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 27.oktobrī plkst.11.20.