Izsludināta 30.08.2023., notiks 27.10. plkst. 12.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Oktobris

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zosulu parks”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3850 008 0185, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0183, 1,65 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.oktobrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A, iemaksājot drošības naudu 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 300,00 (trīs simti euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 27.oktobrī plkst.12.00.