Iedzīvotājiem Kultūra Pašvaldība
18. novembrī tiks pasniegti Balvu novada domes Atzinības raksti

18.novembrī, svinot neatkarīgas Latvijas valsts 105. dzimšanas dienu, svinīgā pasākumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā tiks cildināti cilvēki, kuri strādājuši ar sevišķu degsmi un devuši nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada attīstībā. 

Balvu novada domes ATZINĪBAS raksti tiks pasniegti:

 • Bijušajai “Vaduguns” žurnālistei, Balvu pensionāru biedrības vadītājai ZINAIDAI LOGINAI 
  • par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju un profesionālu darbu aktuālu jautājumu atspoguļošanā Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
 • Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes instruktoram VALENTĪNAM KEIŠAM 
  • par ieguldījumu skolu jaunatnes patriotiskajā un pilsoniskajā audzināšanā.
 • Latvijas neredzīgo biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas vadītājai BIRUTAI NAGLEI 
  • par  jaunām iniciatīvām un radošu rīcību, palīdzību un dažādiem atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
 • Senlietu kolekcijas "Cīrulīši" īpašniekam, lokālās vēstures pētniekam un “Abrenes istabas” izveidotājam DZINTARAM DVINSKIM 
  • par nozīmīgu ieguldījumu kultūras vēstures materiālu saglabāšanā un popularizēšanā, Viļakas pilsētas un Balvu novada vārda popularizēšanā.
 • Balvu novada iedzīvotājai EDĪTEI GORKINAI 
  • par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu ieguldījumu sociālās palīdzības nodrošināšanā Balvu novada iedzīvotājiem;
  • (nebūs pasākumā).
 • Balvu novada iedzīvotājai TATJANAI VALUJEVAI 
  • par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu ieguldījumu sociālās palīdzības nodrošināšanā Balvu novada iedzīvotājiem.
 • Izglītības un kultūras darbiniecei, vairāku pašvaldības kolektīvu vadītājai ILONAI BUKŠAI 
  • par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.
 • Viduču pamatskolas direktorei INĀRAI SOKIRKAI 
  • par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un profesionālu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu;
  • (nebūs pasākumā).
 • Balvu Mākslas skolas skolotājai un Balvu Centrālās bibliotēkas lietvedei LĪGAI BULEI 
  • par radošu un nenogurstošu devumu novada kultūrvides saglabāšanā un mācību procesa nodrošināšanā.
 • Balvu novada iedzīvotājai SKAIDRĪTEI ZIZLĀNEI 
  • par ieguldījumu bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā.
 • Kristietim un labdarim GUY LINDE no Somijas
  • par ilggadēju nesavtīgu ieguldījumu un atbalstu Balvu novada mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem un ieguldījumu Balvu novada iestāžu materiāltehniskajā nodrošināšanā;
  • (nebūs pasākumā).
 • Labdarim un brīvprātīgajam SÕREN LONNGREN no Somijas
  • par ilggadēju nesavtīgu ieguldījumu un atbalstu Balvu novada mazākaizsargātajiem iedzīvotājiem un ieguldījumu Balvu novada iestāžu materiāltehniskajā nodrošināšanā;
  • (nebūs pasākumā).
 • Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzes prāvestam OĻĢERTAM MISJŪNAM 
  • par ilggadēju un nozīmīgu veikumu Balvu novada katoļu draudžu nostiprināšanā un laicīgās un garīgās varas sadarbības attīstībā.
 • Bijušajai Balvu Novada muzeja darbiniecei INNAI VALUTEI 
  • par mūža ieguldījumu Ziemeļlatgales kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
 • Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājam ANDRIM MEŽALAM 
  • par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un nesavtīgu darbu Šķilbēnu pagasta labklājības un attīstības veicināšanā;
  • (nebūs pasākumā).
 • Viļakas pilsētas pārvaldes daiļdārzniecei KRISTĪNEI RUNDZĀNEI 
  • par profesionālu darbu un nozīmīgo ieguldījumu pilsētas vides labiekārtošanā.
 • Tā kā šī gada novada svētkos Atzinības rakstu saņēmēji nevarēja piedalīties, tad uz pasākumu tika aicināti  arī Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecības un senlietu privātkolekcijas “Saipetnieki” īpašnieki SKAIDRĪTE un ANDREJS STABLENIEKI, kuriem ir piešķirts Atzinības raksts 
  • par ilggadēju ieguldījumu senlietu privātkolekcijas izveidošanā un uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā;
  • (arī šoreiz nebūs pasākumā).

Balvu novada domes PATEICĪBAS raksti tiks pasniegti:

 • Žīguru Kultūras nama Eiropas senioru dāmu deju kopas “Alianse” vadītājai IJAI KRILOVAI 
  • par nozīmīgu ieguldījumu, veidojot un kopjot Eiropas senioru dāmu dejas tradīcijas, un aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs.
 • Žīguru Kultūras nama ritmikas un līnijdeju grupas “Punktiņi” vadītājai LAIMAI TIMMERMANEI 
  • par aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs un Balvu novada vārda popularizēšanu.
 • Žīguru Kultūras nama krievu dziesmu ansambļa “Ivuški” vadītājai SVETLANAI ROMĀNEI 
  • par aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs un Balvu novada vārda popularizēšanu.
 • Rekavas vidusskolas 12.klases skolniecei  un Izglītojamo padomes vadītajai AMANDAI BUKLOVSKAI 
  • par sasniegumiem mācībās un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē.
 • Balvu novada iedzīvotājam AINĀRAM LAMINSKIM 
  • par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu ieguldījumu sociālās palīdzības nodrošināšanā Balvu novada iedzīvotājiem.
  • (nebūs pasākumā).
 • Kinologam OĻEGAM ALEKSEJEVAM 
  • par suņu apmācības jomas popularizēšanu Balvu novadā.
 • BIEDRĪBAI “VADIVIDI” 
  • par ieguldījumu pirmā suņu laukuma izveidē Balvos.
 • Tilžas pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim ELMĀRAM STRIĶIM 
  • par atbildīgu un prasmīgu saimniecisko darbu vadīšanu Tilžas pagastā;
  • (nebūs pasākumā).
 • Briežuciema pagasta iedzīvotājiem NATĀLIJAI un FRANCIM PUNDURIEM 
  • par ieguldījumu Briežuciema pagasta sakrālā mantojuma saglabāšanā un uzturēšanā.
 • Pensionāram, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedram JĀNIM BODROVAM 
  • par nesavtīgu palīdzību un atbalstu Balvu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
 • Pensionāram, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedram ULDIM GORBĀNAM 
  • par ilggadēju nesavtīgu palīdzību un atbalstu Balvu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
 • Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedram TERESEI GRUZDULEI 
  • par nesavtīgu palīdzību un atbalstu Balvu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
 • Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedram VELTAI GAVRJUŠENKOVAI 
  • par ilggadēju nesavtīgu palīdzību un atbalstu Balvu novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
 • Tā kā šī gada novada svētkos Pateicības raksta saņēmējs nevarēja piedalīties, tad uz pasākumu tika aicināts arī Balvu pagasta iedzīvotājs VITĀLIJS VĪKSNIŅŠ, kuram tika piešķirts Balvu novada domes Pateicības raksts
  • par ilggadēju, godprātīgu, apzinīgu un profesionālu šofera darba pienākumu veikšanu;
  • (arī šoreiz nebūs pasākumā).