Iedzīvotājiem Pašvaldība
Pielikums

Balvu novada Sociālā pārvalde ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2021 "Par sociālo palīdzību Balvu novadā"":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 24.05 – 07.06. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.