Iedzīvotājiem Pašvaldība
Saistošie noteikumi

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.20/2023 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 23.02.2024. - 11.03.2024. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv