Turpinās publiskā apspriešana

No šī gada 10. marta līdz 14.aprīlim notiek Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma projekta redakcijas publiskā apspriešana. 

Publiskās apspriešanas laikā interesenti ar tematiskā plānojuma 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Tematiskā plānojuma projekta redakciju būs iespējams iesniegt:

  • Balvu novada pašvaldībā, Balvos, Bērzpils ielā 1A, 1.stāvā;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Balvu novada pašvaldība, Balvi, Bērzpils iela 1A, LV-4501;
  • elektroniski Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@balvi.lv;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.